İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?
İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez.

İş Sağlığı;
Çalışanların sağlıklarını; Sosyal, Ruhsal, Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek,

İş Güvenliği;
İşyerlerinde; işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapılan çalışmaları kapsar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’ NİN BİLİMSEL DAYANAKLARI

•Üretim araçlarının tasarlanması aşamasından başlayıp
•Üretimilişkilerinde ekonominin yeri

•Psikoloji, doğrudan doğruya üretimin temel unsuru olan insan davranışları ile ilgilenir.
Hukuk, İSG ile tamamen iç içe geçmiştir.

•Ergonomi, her türlü makine ve donanımın tasarımında, üretim alanına yerleşim düzeninin belirlenmesinde, çalışma ortamı koşullarının belirlenmesinde ve bunların insan anatomisi, insan fizyolojisi ile uyumunda önemli rol oynar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır.

İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN AMACI

İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek

Risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan

Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan

İşyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek

İşçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HEDEFİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olmak.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak ve bu tedbirlerin yönetmelikleri uygunluğunu sağlamak.

Risk analizi yapabilmek. Ölçüm metotlarının yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılması gerekli olan ölçümleri yapmak

4857 sayılı İş Kanunun 2. ve 81. maddesine göre çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı elli işçi çalıştıran iş yerleri yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işverenin yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

4857 Sayılı iş Kanununun 77. maddesine göre çıkarılan 25311 sayılı yönetmeliğe göre 4857 sayılı İş kanununda belirtilen iş yerleri kapsamında yer alan bütün iş yerlerinde “İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

İlgili yasa nedeniyle İşyerlerinde işveren sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmek zorundadır. Bunlar;

•Risk Analizi
•Acil Eylem Planlaması
•Çalışanların Periyodik Muayeneleri
•İşe Giriş ve İşten Ayrılış Muayeneleri gibi
•4857 Sayılı İş Kanununun 80.maddesinin 3. fıkrasına göre düzenlenen yönetmelikte 4857 Sayılı İş kanununa göre sanayiden sayılan, devamlı olarak elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması zorunludur.
•Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi
•Çalışanlara ilk yardım eğitiminin verilmesi
•Acil eylem planlamasının
•Risk analizinin
•İşe giriş, işten ayrılış ve periyodik muayenelerinin yaptırılması
•İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması yasal zorunluluktur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI DURUMUNDA

•İşyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması
•İşin durdurulması ve işyerinin kapatılması durumunda işçilere ücret ödenmesi
•Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanların masraflarının ödenmesi
•Hapis cezası
•Tazminat ödeme yükümlülüğü
•İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan doğan idari para cezaları gibi yaptırımlar uygulanır.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

• İşe Giriş Sağlım Muayeneleri

• Periyodik Muayeneler

• Risk Analizi

• Acil Eylem Planlanması

• İSG Kurul Oluşturma

• İSG Rehberlik Danışmanlık Hizmetleri

• İlk Yardım Eğitimleri

• Yangın Eğitimleri

• İSG Temel Eğitimleri

• İSG Strateji Geliştirme ve Yönetim

• ISO (9001-2000) OHSAS (18001-14001) Stantdartları ve Belgelendirme